Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe - Ogrzewanie chodników, podjazdów i schodów

 
Systemy przeciwoblodzeniowe instalowane są najczęściej na parkingach, podjazdach samochodowych, chodnikach, schodach na zewnątrz budynków, rampach i placach załadunkowych.


Moc zainstalowana
Aby określić moc instalacji grzejnej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni konieczne jest uwzględnienie różnych czynników. Najważniejsze z nich to lokalizacja danej instalacji, sposób wykonania instalacji oraz rodzaj stawianych przed nią wymagań. W zależności od rodzaju ogrzewanej powierzchni i czasu wymaganego do roztopienia śniegu i lodu przyjmuje się moc rzędu 300-400W/m2. Większa moc wymagana jest w przyadku instalacji układanych na mostach i rampach ładunkowych, które są narażone na działanie wiatru i niskiej temperatury także od spodu. Dla tego rodzaju konstrukcji moc systemu grzejnego powinna być zwiększona nawet o 50%. Z tego powodu zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej zapobiegającej utracie ciepła od spodu konstrukcji, a jeżeli wykonanie takiej izolacji jest niemożliwe, należy stosować moc rzędu 300-500W/m2. Do instalacji przeciwoblodzeniowych zaleca się kable grzejne o mocy nie mniejszej niż 17W/m oraz maty o mocy 300W/m2 i większej.

Instalacja pod płytami betonowymi
Instalując kable grzejne pod nawierzchnią z płyt należy zachować szczególną ostrożność, aby kable nie doznały uszkodzeń mechanicznych. Teren na którym układa się instalację grzejną musi być całkowicie płaski oraz wolny od kamieni i innych ostrych przedmiotów. Wszystkie powierzchniowe zagłębienia muszą zostać dokładnie wypełnione i wyrównane. Kable powinny znajdować się możliwie blisko płyt w warstwie piasku o grubości 2-3cm.

Instalacja zalewana betonem
Metody układania kabli i mat w instalacjach zalewanych betonem są zbliżone do opisanego w punkcie dotyczącym nawierzchni płytowych. Aby zapobiec przemieszczaniu kabli podacza wylewania betonu, konieczne jest ich unieruchomienie poprzez np. zamocowanie do metalowych elementów zbrojenia. Masa betonowa musi dokładnie wypełnić całą przestrzeń pomiędzy kablami tak, by w ich otoczeniu nie powstały żadne szczeliny powietrzne. Masa betonowa nie może zawierać ostrego żwiru i kamieni, które mogą spowodować uszkodzenie kabli. Pierwsze włączenie instalacji grzejnej może nastąpić po około 30 dniach od wylania betonu. Oporność kabla i izolacji powinny zostać skontrolowane przez elektryka przed i po wylaniu masy betonowej.

Podjazdy
Instalacja grzejna na podjazdach samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne. Instalacja grzejna może być ułożona na:
1) całej powierzchni podjazdu,
2) tylko w miejscach które stykają się z oponami pojazdów.

Przy dużym natężeniu ruchu i dużym nachyleniu podjazdu zalecana jest pierwsza z opcji. Drugie rozwiązanie może być stosowane na małych podjazdach do garaży i domów prywatnych. W przypadku instalacji grzejnych na podjazdach o dużym nachyleniu, może okazać się konieczne wykonanie kanału odpływowego, który będzie odprowadzał wodę ze stopionego śniegu i lodu. Należy pamiętać, że kanał odpływowy musi być również chroniony przed zamarzaniem.

Przykład obliczeniowy
Instalacja grzejna będzie układana na typowym podjeździe o długości 10m i szerokości 3m. Ogrzewane będą wyłącznie pasy o szerokości 0,5m, które stykają się z oponami podjazdów. Przyjmujemy moc 300W/m2, która będzie dostarczona przez matę grzejną.
1) Powierzchnia pod którą zostanie ułożona mata wynosi: 10m x 0,5m x 2 = 10m2.
2) Całkowita moc instalacji: 10 m2 x 300W/m2 = 3000W.
3) Wybieramy kabel mocy 2900W, który po rozłożeniu ogrzeje powierzchnię 9,6m2. Dla ochrony kanału odpływowego wybieramy kable o mocy 134W. Do sterowania można wybrać termostat devireg 850 z dwoma czujnikami gruntowymi temperatury i wilgoci lub termostat devireg 330 z czujnikiem temperatury.Schody zewnętrzne
System grzejny pod powierzchnią schodów skutecznie likwiduje śliskość i zmniejsza ryzyko niebezpieczenych wypadków. Jeżeli przestrzeń pod schodami jest otwarta i narażona na bezpośrednie działanie mrozu, zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej, Izolację można wykonać, na przykład, z wełny mineralnej o grubości 8-10cm. Jeżeli schody mają konstrukcję litą, izolacja cieplna nie jest konieczna. Jeżeli w otoczniu schodów będzie znajdować się instalacja grzejna, moc zainstalowana na powierzchni schodów powinna być wyższa niż moc u ich podnuża. Jeżeli proporcja ta nie zostanie zachowana, może zaistnieć niebezpieczeństwo pośliźgnięcia się, gdy podnóże schodów jest wolne od lodu, a powierzchnia stopni jest śliska.


Kable układa się w formie pętli rozciągniętych w poprzek stopni zachowując stały odstęp pomiędzy sąsiednimi odcinkami. Przy obliczaniu wymaganej długości kabla należy wziąć pod uwagę wysokość wszystkich stopni, po których będzie prowadzony kabel grzejny. Ponieważ pionowe ścianki stopni niesą ogrzewane, skrajne odcinki kablanależy układać możliwie blisko krawędzi stopni (ok. 5 cm), co zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni schodów. Kable układa się bezpośrednio napowierzchni schodów i zalewa następnie warstwą betonu o grubości 3 - 5 cm.